Zie omrop Fryslan:

Gjin twangsom foar oannimmers om lûdswâlen Menameradiel